Bộ đàm nằm trong danh mục 21 thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

Danh mục 21 thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đã được Bộ TT&TT ban hành kèm theo Thông tư 46 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2/2017.

Danh mục 21 thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số

Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá là 1 trong 21 loại thiết bị thuộc Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (Ảnh minh họa. Nguồn: nhandan.com.vn)

Thông tư 46 quy định danh mục và điều kiện kỹ thuật, khai thác kèm theo đối với thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (TSVTĐ) đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn ký ban hành.

Thông tư này áp dụng với các tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng sản xuất, nhập khẩu kinh doanh thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ để sử dụng tại Việt Nam; không áp dụng với thiết bị vô tuyến điện được sản xuất, nhập khẩu phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh của lực lượng vũ trang. Việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh của lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định đảm bảo phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Cùng với việc ban hành Danh mục 21 thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ, Bộ  TT&TT cũng ban hành kèm theo Thông tư 46 các phụ lục từ 2 – 19 quy định điều kiện kỹ thuật, khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ. Theo Danh mục mới được ban hành, 5 thiết bị, nhóm thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ là: Nhóm thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn (gồm 14 thiết bị); Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá; Thiết bị vô tuyến điện chỉ thu; Thiết bị liên lạc bộ đàm công suất thấp; và Nhóm thiết bị vô tuyến dùng cho mục đích an toàn, cứu nạn hàng hải (gồm 4 thiết bị).

Danh mục 21 thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số

Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được ban hành kèm theo Thông tư 46 của Bộ TT&TT.

Thông tư 46 cũng quy định rõ, để được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ, cùng với việc phải đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, khai thác tương ứng quy định tại các Phụ lục từ 2 đến 19 ban hành kèm theo Thông tư này, thiết bị vô tuyến điện thuộc Danh mục còn phải đáp ứng các quy định chung như: thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ phải chấp nhận có thể bị nhiễu có hại từ thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép sử dụng TSVTĐ, thiết bị vô tuyến điện được cơ quan quản lý cho phép hoạt động; các thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ phải chấp nhận nhiễu do các thiết bị ứng dụng năng lượng TSVTĐ trong công nghiệp, khoa học và y tế (ISM) gây ra khi dùng chung các băng tần dành cho ISM.

Bên cạnh đó, tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về nhập khẩu, chứng nhận và công bố hợp quy, bảo đảm thiết bị phù hợp với các điều kiện kỹ thuật và khai thác theo các phụ lục tương ứng của Thông tư 46; tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng thiết bị có tích hợp tính năng điều khiển từ xa vô tuyến trong các mô hình máy bay phải tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp phép hoạt động bay.

Đồng thời, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến điện chỉ thu được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ phải tuân thủ theo quy định của pháp luật khác có liên quan, không được sử dụng thông tin thu được vào mục đích bất hợp pháp.

Thông tư 46 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2/2017 và thay thế Thông tư 03/2012/TT-BTTTT ngày 20/3/2012 của Bộ trưởng Bộ TT&TT “Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo” (Thông tư 03).

Về điều khoản chuyển tiếp, theo hướng dẫn của Bộ TT&TT tại Thông tư 46, thiết bị vô tuyến điện đáp ứng quy định của Thông tư 03 nhưng không còn phù hợp với Thông tư này thì được tiếp tục sử dụng nhưng phải ngừng sử dụng khi gây ra nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép sử dụng TSVTĐ; thiết bị liên lạc bộ đàm công suất thấp thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư 46 theo điều kiện tần số, điều kiện kỹ thuật, khai thác tương ứng tại Phụ lục 2 và Phụ lục 18 của Thông tư 46 được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ từ ngày 1/1/2020; không cấp phép để triển khai mới thiết bị vô tuyến điện sử dụng băng tần 446-446,2 MHz có công suất trên 500 mW kể từ ngày Thông tư 46 có hiệu lực thi hành.